Open brief aan staatssecretaris Blokhuis

Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid ,Welzijn en Sport 
De heer drs. P. Blokhuis
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG

Betreft: Rookverbod inspraak rokersbelangenorganisaties

​​​​​​​Geachte heer Blokhuis,

Ondergetekende, een Nederlandse rokersbelangenorganisatie, richt zich via deze brief tot u om onze kanttekeningen te zetten bij uw “Nationaal Preventie Akkoord”, een overeenkomst tussen regering en diverse belangengroepen op het terrein van tabakspreventie. Ons basisprobleem met dit akkoord is dat u wél uitgebreid ingaat – en maatregelen afkondigt – die uitgaan van de fysieke voordelen van zulk beleid en totaal vergeet de nadelige consequenties op het gebied van sociaal, psychisch en economisch welzijn van zo’n 25% van de bevolking mee te wegen. Daarnaast kondigt u maatregelen aan waarvan niet eens via onafhankelijk onderzoek is vastgesteld dat ze, zelfs op het gebied van fysieke gezondheid of het verminderen van het aantal rokers, ook maar enigszins effectief zijn. Het weinige onderzoek dat hiernaar is uitgevoerd was niet onafhankelijk en komt uit de hoek van de anti-tabakslobby (en haar vrienden uit de farmaceutische nicotineindustrie), de enige groep die u in uw overleg rond dit accoord  betrokken hebt.

We zouden van u willen vragen om ons dergelijk onafhankelijk onderzoek te overleggen.

Het is uitermate vreemd te noemen dat in een overleg dat tot resultaten leidt dat een significante impact heeft op het leven van grote groepen in de bevolking, de gedupeerden niet gevraagd wordt om te participeren in dat overleg, zodat een meer evenwichtige set van maatregelen kan worden geformuleerd. Dit gebeurt in de meeste andere overleggen (zie bijvoorbeeld het pensioenaccoord, aardbevingen Groningen, etc) in de regel wél!

In uw verdediging van dit accoord refereert u vaak naar Australië als land waar dit soort maatregelen eerder genomen zijn. Maar ondanks wat de anti-tabakslobby u hierover vertelt, is er geen enkel bewijs dat deze maatregelen effect hebben gehad. De al jarenlang bestaande afnemende trend van aantal rokers in dit land is niet door deze maatregelen omgebogen, maar constant gebleven of heeft juist zelfs tot een afgezwakte daling geleid. Dit zelfde ontbreken van duidelijke effecten op de trend van dit soort maatregelen is ook in andere westerse landen terug te vinden, zelfs in Nederland. Maar de sociale, psychische en economische schade is wél evident maar wordt, uiteraard, door de anti-rokenlobby of andere, meer onafhankelijke onderzoekers, niet bestudeerd.

Wij zouden u willen vragen om een dergelijk, onafhankelijk onderzoek te initiëren.

De sociale, psychische en economische schade van uw maatregelen voor rokers in Nederland zijn groot: rokers/dampers worden geweerd uit steeds meer openbare plaatsen waardoor ze zich zwaar geremd voelen in hun sociale ontmoetingsmogelijkheden en participatie in clubs, verenigingen en andere sociale organisaties. Hierdoor zullen ze zich meer gaan terugtrekken op het privédomein (“achter de geraniums”) waarvan bekend is dat het een negatieve invloed heeft op de “Quality of life”. Het werkt stress in de hand, waarvan het bekend is dat dit een van de grootste redenen is voor doktersbezoek. Rokers worden door de berichtgeving via onder andere uw ministerie, maar ook door de anti-rokenlobby steeds meer als “untermenschen” gezien en verworden tot de paria’s van de huidige maatschappij. Ook de cafésector wordt zwaar getroffen door dit soort maatregelen. Veel café’s, traditionele ontmoetingsplaatsen voor rokers, leggen het loodje, daarmee de oudedagvoorziening voor de eigenaren torpederend.

Aangepaste maatregelen

Wij zijn van mening dat u met de aangekondigde repressieve maatregelen de grenzen van redelijk overheidsbeleid overschrijdt door de doelgroep(en) niet in de overleggen te betrekken en beleid niet te baseren op onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Hiermee maakt u zich schuldig aan overheid-gesanctioneerde discriminatie van een grote groep (belastingbetalende) Nederlanders. Mensen waarmee ook rekening gehouden dient te worden bij het opzetten van verantwoord overheidsbeleid.

Wij zouden u dan ook willen vragen om een aantal voorgestelde maatregelen uit dit accoord te verzachten dan wel aan te vullen met wetgeving die ruimte laat voor rokers en dampers in deze maatschappij:

 • Geen rookverbod voor het terras in de horeca, zodat rokers nog een beperkte kans hebben om van het sociale leven gebruik te blijven maken.
 • Een vergunningstelsel voor roken in de horeca, waarbij caféeigenaren zelf kunnen bepalen of ze roken toestaan en waar.
 • Zonder e-sigaretten uit van deze maatregelen omdat deze een grote bijdrage leveren aan het stoppen met roken. Het VK ziet dat al in en overweegt een dergelijke aanpassing van hun beleid.
 • Wetgeving op dit gebied meer te baseren op “Harm reduction” dan op “Quit or Die”.

Conclusie

De aangekondigde beleidsmaatregelen uit het “Nationaal Preventie Akkoord” zijn tot stand gekomen zonder participatie van de gedupeerde doelgroepen en zijn uitermate slecht onderbouwd qua effectiviteit. Er is geen rekening gehouden met de sociale, psychische en economische gevolgen voor de doelgroep. Daardoor leidt dit accoord tot een onacceptabele uitsluiting van de doelgroepen in het maatschappelijk leven en is het per saldo negatief voor het welzijn van een grote bevolkingsgroep in Nederland.

Wij verzoeken u dringend om bij de uitvoering van deze plannen deze gevolgen te vermijden en nogmaals sommige van deze aangekondigde maatregelen te heroverwegen.

Wij zijn eveneens bereid om in een gesprek deze brief toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Stichting Forces Nederland

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH