VWS Voorontwerp wet rookvrije werkplek

Ter informatie treft u bijgaand aan mijn brieven over de rookvrije werkplek aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid, de directeur van Koninklijk Horeca Nederland, de directeur van de FNV Horecabond, de directeur van de CNV Bedrijvenbond en de voorzitter van Vakbond De Unie. Een exemplaar van het voorontwerp Besluit rookvrije werkplek is tevens bijgevoegd.

In deze brief met bijlagen van de staatstsecretaris van VWS aan de Tweede Kamer legt het Ministerie nog eens uit waarom ze vinden dat er een rookvrije werkplek moet komen. Maar ook geeft de staatssecretaris aan dat er voorlopig uitzonderingen komen op de algemene regel voor de horeca en ‘als privé te beschouwen ruimten’.

In de toelichting op het voorontwerp wordt door de VWS ambtenaren weer uitbunding ingegaan op het traditionele, maar zeer zwakke, ‘bewijsmateriaal’ dat meeroken gevaarlijk zou zijn. Er wordt onder andere weer gerefereerd naar het door een Amerikaanse rechter naar de prullenbak verwezen EPA-onderzoek uit 1993, een WHO/IARC verslag uit 2002 waar nog steeds geen wetenschappelijk verslag over verschenen is maar slechts een Summary die je maar op het IARC’s mooie blauwe ogen moet geloven en een Iers rapport uit datzelfde jaar, dat niet meer is dan een samenvatting van alle ‘bewijsmateriaal’ voor de schadelijkheid van meeroken zoals dat eerder verschenen is.

Artikel 1

De verplichting, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet, geldt niet:

a. gedurende het jaar/de jaren 2004/2004 tot en met 200x in voor publiek bestemde delen van horecagelegenheden die geen deel uitmaken van gebouwen of inrichtingen die krachtens het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten rookvrij zijn;
b. in als privé aan te merken en als zodanig aangewezen ruimten;
c. in speciaal voor het roken van tabaksproducten aangewezen ruimten;
d. in de open lucht of in de open lucht gelegen delen van gebouwen.

Artikel 2

1. Tijdens de periode, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, dragen werkgevers
er zorg voor dat hun werknemers zo min mogelijk hinder of overlast van roken door anderen ondervinden.
2. Met betrekking tot de ruimten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, dragen werkgevers er zorg voor dat hun werknemers zo min mogelijk hinder
of overlast van roken door anderen ondervinden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rookvrije werkplek.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Forces Commentaar

 • De staatssecretaris stuurt dit document naar de sociale partners omdat Minister Borst vorig jaar in de Eerste Kamer aan het CDA toezegde overleg te zullen hebben met de relevante groepen in de samenleving als het gaat om de rookloze werkplek. Een van de hoogst gedupeerde groepen door deze wetgeving wordt echter niet geconsulteerd: de roker. Die moet het maar allemaal accepteren?
 • Een andere interessante vraag is wat VWS met ‘privé’ bedoelt: is een bedrijfsgebouw niet eigendom van een ondernemer en in die zin ‘privé’ te noemen?
 • Uiteraard blijft het bewijsmateriaal met betrekking tot meeroken nog steeds zwak, hoeveel de ambtenaren ook hun best doen om het als een vaststaand feit te beschrijven.

Forces Nederland beraadt zich op stappen om te eisen óók geconsulteerd te worden over deze wetgeving…

Stuk van staatssecretaris

Website staatssecretaris Roos
“Ik geloof niet in een overheid die alles bepaalt. Als bewindspersoon en als ministerie moet je luisteren naar mensen en naar organisaties die voor mensen opkomen. Regels die nodeloos belemmeren, moeten we weghalen als mensen aangeven dat die goede zorg in de weg staan.”
???????????!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH