Kamer kritisch over voorstellen Klink

De voorstellen voor het rookverbod die minister Klink in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer vallen niet overal even goed bij de partijen. De presentatie van de voorstellen leverde in een overleg de nodige vragen op.


Voor de PvdA waren dat vooral vragen rond de positie van de coffeeshops, waarvoor ze liever een apart regime binnen de tabakswet willen. Maar de opmerkingen en vragen die het meest opvallen zijn wel die van de VVD.


Deze partij vraagt zich af of de ingrijpende wijzigingen in de tabakswet, die worden gedaan, juridisch gezien wel via een AMvB kunnen.  De VVD wil deze principiële vraag ter beoordeling voorleggen aan de Raad van State.


Als voorbeeld wordt door deze partij genoemd het feit dat de tabakswet uitgaat van bescherming van de werknemer en dat dit in de AMvB wordt uitgebreid met bescherming van de gast om zodoende ook café’s zonder personeel in het rookverbod te kunnen betrekken. Bemoedigend is ook dat de VVD vragen stelt bij de bewering van de minister dat het rookverbod geen economische schade zou aanrichten in de horeca. Het ‘bewijsmateriaal’ dat de minister voor deze bewering aanhaalt wordt weersproken door veel andere berichten, volgens de VVD.


De PVV van Wilders is ronduit TEGEN een rookverbod.


Uit het verslag:


De Tabakswet is opgebouwd vanuit het uitgangspunt van de bescherming van de werknemer tegen tabaksrook. Langzaam maar zeker is de minister overgestapt naar het uitgangspunt ‘algeheel rookverbod’. De leden van de VVD-fractie zien dit als een substantiële wijziging in het uitgangspunt van de wet en vragen het volgende.


In het licht van het bovenstaande lijkt bij deze AMvB’s geen sprake te zijn van ‘als uitvoering te beschouwen details’, die aan regeling bij AMvB mogen worden overgelaten. Het gaat hierbij immers om maatregelen die in effect neerkomen op algehele verboden.


De vraag is of het verbod dat de hogere regeling (Tabakswet) geeft, hier niet bij lagere regelgeving wordt gewijzigd of uitgebreid. Het lijkt erop dat de bestaande wetgeving, die over onvoldoende reikwijdte beschikt, wordt uitgebreid bij algemene maatregel van bestuur. Dit lijkt een ontoelaatbare wetsfiguur en lijkt in strijd met het karakter van delegatie zelf. De argumentatie dat artikel 10 hiertoe de mogelijkheid biedt is zeer discutabel. Nadere argumentatie en juridische onderbouwing voor deze keuze is dan ook op zijn plaats. Ook willen deze leden graag weten wat het oordeel en de overwegingen van de Raad van State in dezen zijn.


Bij de uitleg van de huidige Tabakswet dient voorop te staan dat een terughoudende uitleg aangewezen is, gezien de fundamentele aard van de betrokken materie en de zeer ingrijpende aard van de maatregelen. Van belang hierbij is, dat de aard van de betrokken materie betrekking heeft op de lichamelijke én geestelijke integriteit van de betrokken personen, rokers zo goed als niet-rokers.


Buiten de uit de Tabakswet zelf voortvloeiende beperkingen en vereisten kunnen er uit andere hoofde beperkingen voortvloeien van de regelingsbevoegdheid. Een eerste beperking is dat in het algemeen delegatie zoveel mogelijk moet worden vermeden. Het verbaast de leden van de VVD-fractie dat ondanks het belang dat wordt gehecht aan de materie (opname in het Regeerakkoord), en consultatie van (groepen in) de samenleving, nergens blijkt dat keuze voor regeling in de wet zelf in plaats van een algemene maatregel van bestuur is overwogen. Gezien de aard, strekking en historie van de te treffen maatregel verwondert dit nog meer. Deze leden zouden graag een nadere toelichting op deze keuze ontvangen. De regeling impliceert immers: 1. voorschriften die de grondslag vormen van een stelsel van vergunningen of een stelsel waarbij anderszins de toelaatbaarheid van handelen afhankelijk wordt gesteld van toestemming door de overheid;
 2. voorschriften die andere overheden in medebewind roepen;
 3. voorschriften die van belang zijn voor de rechtsbescherming;
 4. voorschriften die betrekking hebben op sancties van bestuursrechtelijke aard;
 5. voorschriften waarbij toezichts- of opsporingsbevoegdheden worden toegekend;
 6. voorschriften omtrent rechten en verplichtingen van burgers jegens elkaar;
 7. voorschriften die beogen aan de burger procedurele waarborgen te bieden ten aanzien van het gebruik van de bevoegdheden door de overheid.

De leden van de VVD-fractie hechten gezien de aard, strekking en historie van de te treffen maatregelen (zoals opgesomd) aan een uitgebreidere nadere uitleg ten aanzien van de keuze voor een AMvB en géén regeling in de wet. Het komt genoemde leden namelijk voor dat daar waar een algeheel rookverbod wordt beoogd, dit in de wet zelf geregeld zou dienen te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH