CAN (Clean Air Now): Emailuitwisseling 23-10-2000

E-mail wisselingen (1)

Geachte heer Nijpels,

Onlangs heb ik uw site weer eens bezocht en ik moet eerlijk toegeven: een goed opgezette site en duidelijk voor wat betreft de standpunten van de CAN.

Wel vind ik de maatregelen die u graag gerealiseerd zou willen zien, nogal erg rigoureus en weinig blijk geven van enige realiteitszin. Wellicht zit er een politieke bedoeling achter 🙂 ? Hoog inzetten, zodat er nog wat van overblijft?

De CAN is op zich lovenswaardig bezig. Natuurlijk moeten de rechten van de niet-roker beschermd worden, maar de rechten van de roker ook. Maar dan wel op de juiste gronden en daar schort het aan.

Uit onderzoek dat door de EPA (Environmental Protection Agency) in 1993 is naar voren gekomen dat passief roken geen enkel gezondheidsrisco inhoudt. Wetenschappelijk gezegd: er is geen verband tussen het inhaleren van door rokers uitgeademde rook en het krijgen van zgn. rokersgerelateerde ziekten en ongemakken. Een onderzoek van de WHO in 1998 leidde tot dezelfde conclusie.

Wil ik hiermee zeggen dat roken dus gezond is? Nee, zeker niet, maar wel dat dus die hele hetze tegen rokers als luchtvervuilers en ziekmakers op niets is gebaseerd. Omgevingsrook (een wat ongelukkig gekozen woord, maar ik weet even geen beter alternatief) is dus niet schadelijk.

Conclusie: de CAN is een vereniging die op zich lovenswaardig bezig is, maar dat doet op basis van veronderstellingen die wetenschappelijk nooit bewezen zijn (het tegendeel is wel bewezen). De door de CAN gewenste maatregelen zijn volledig absurd en zijn een vorm van ernstige discriminatie jegens een bepaalde bevolkingsgroep (de rokers, dat moge duidelijk zijn). Kortom: zoals de CAN nu bezig is (en niet alleen de CAN, maar ook STIVORO), maakt zij zichzelf belachelijk en komt het tijdstip nabij dat de CAN moet gaan twijfelen aan haar bestaansrecht.

Met vriendelijke groet, Jan Ruitenbeek


Geachte heer Ruitenbeek,

U begint zo redelijk, maar u ontspoort echt als u over het EPA rapport begint. In dat rapport wordt juist voor het eerst middel meta-onderzoek aangetoond dat mééroken een verhoogd risico op longkanker oplevert. Hetzelfde geldt voor het WHO onderzoek. U komt gewoon aanzetten met van de tabaksindustrie afkomstige kletskoek, die u ook heeft ingefluisterd dat er een ‘hetze tegen rokers’ gevoerd zou worden. Het is helaas eerder andersom.

De maatregelen die wij voorstellen zijn wellicht in uw ogen rigoureus, maar wel degelijk bijzonder realistisch. De ernst van het probleem vraagt om duidelijke en geen halfzachte maatregelen. Er bestaat geen rookrecht, hooguit een vrijheid om te roken.

Daarentegen bestaat er wel RECHT op lichamelijke integriteit en toegang tot schone lucht. Vrijheden en rechten zijn geen dingen van gelijkwaardige orde, de vrijheid om te roken dient dus altijd ondergeschikt te zijn aan het recht op schone lucht en vrijwaring van ongewenste toediening van giftige stoffen. Gelukkig neemt de erkenning van niet-rokersrechten overal toe, zélfs in Nederland. Maar we zijn er inderdaad nog lang niet. Tot zolang heeft de CAN juist heel veel bestaansrecht, evenals organisaties als Stivoro etc.

Kortom: omgevingsrook is niet alleen hinderlijk maar ook zeer schadelijk, voor zowel rokers als niet-rokers.

Vriendelijke groet, Fons Nijpels


Geachte heer Nijpels,

Dank voor uw reactie.

In uw schrijven vermeldt u dat de onderzoeken die door de EPA en de WHO zijn verricht voor eens en altijd duidelijk hebben gemaakt dat meeroken een gevaar voor de gezondheid van de niet-roker is.

Wij, van Forces NL, zijn een andere mening toegedaan. Het EPA onderzoek, dat overigens in 1992 is uitgevoerd en waarvan de resultaten in 1993 werden gepubliceerd, is door de Amerikaanse federale rechter Osteen naar de prullenbak verwezen. Het onderzoek was volgens de rechter onzorgvuldig uitgevoerd, uitkomsten werden al gepubliceerd zonder dat  ook maar met het onderzoek was begonnen, relevante gegevens werden achtergehouden en er werd geknoeid met de bandbreedte (statische grootheid) om wellicht iets te kunnen bewijzen.

Het WHO onderzoek is een ander verhaal. De WHO geeft zelf toe dat de steekproef te klein was en dat de gevonden uitkomsten nauwelijks relevant kunnen worden geacht. Het onderzoek is dus ook een regelrechte misser, in ieder geval voor wat betreft het aantonen van de gevaren door meeroken.

In de bijlagen (1 HTML-document en 2 word-95 documenten) vindt u de gegevens en onderbouwingen die tot deze email hebben geleid.

Verder dient te worden vermeld dat in diverse publicaties erop gewezen is dat pas een RR (Relative Risk) groter dan 2 tot een causaal verband KAN leiden. Alle onderzoeken die tot dusver op meerookgebied zijn uitgevoerd hadden uitkomsten  met een RR kleiner dan 2, hetgeen inhoudt dat er geen causaal verband kan worden aangetoond.

Merkwaardig: er blijkt wel een causaal verband te zijn tussen het drinken van volle melk en longkanker (RR =2,40) Het moge duidelijk zijn dat wij er een geheel andere zienswijze op na houden, die volgens ons ook de enige juiste is. Mocht u nader geïnteresseerd zijn in onze zienswijze of de bijlagen niet kunnen lezen, dan kunt u altijd op de volgende websites terecht:

www.forces-nl.org www.forces.org

Met vriendelijke groet,

Namens Forces NL, Jan Ruitenbeek


Geachte heer Ruitenbeek,

U debiteert weer de bekende verhalen, die rechtstreeks afkomstig zijn van de tabaksindustrie. U verwijst niet naar de steekhoudende weerleggingen van de betreffende organisaties EPA en WHO/IARC. Kortom: u gelooft eenvoudig wat u hardnekkig wilt geloven, en gebruikt daarbij een beslagen en gekleurde bril, met eenzijdig zicht en oogkleppen op. Dat onderzoek naar de relatie tussen longkanker en melk is op de eerste plaats stokoud en bovendien ook al lang weerlegd. Valt u daar nu eens de zuivelindustrie mee lastig, en u heeft onmiddellijk een proces aan de broek, waarbij u zult duizelen van de schadeclaim.

U bedrijft een onmogelijke strategie: u weet dat uw positie onhoudbaar is, maar houdt er niettemin aan vast, alleen maar om uw eigen verslavingsgedrag te kunnen voortzetten en rechtvaardigen. Psychologisch is dat nog verklaarbaar, maar zielig is het wel.

U kunt ook geen antwoord geven op de vragen waarom tabaksrook wél giftig is bij rechtstreekse inhalering, maar ineens niet bij inhalering via de omgevingslucht, terwijl het om dezelfde gifstoffen gaat, en waarom het ethisch verantwoord zou zijn om rokenden toe te staan dat ze niet-rokenden onbelemmerd blootstellen aan hun afvalproductie, terwijl die niet-rokenden daar gemotiveerd bezwaar tegen hebben. Verder omzeilt u gemakshalve maar even het specifieke punt over de schade bij ongeborenen en kinderen als gevolg van blootstelling aan tabaksgif.Ook is blijkbaar bij u nog steeds niet het besef doorgedrongen dat juist rokers wel eens de grootste slachtoffers van passief roken zouden kunnen zijn, en dat alle metingen over de schadelijkheid van roken dat onderscheid niet hebben gemaakt. Er is daarom alle aanleiding voor de veronderstelling dat passief roken nog schadelijker is dan nu algemeen (behalve door die enkele vreemdsoortige altijd-blijven-ontkennen-figuren zoals u) wordt aangenomen. Pas nu geeft u uw achtergrond bloot, dat had u fatsoenshalve bij uw eerste bericht wel eens mogen doen. Ik zal daarom niet verder reageren op uw berichten. Ik heb uw bijlagen niet geopend omdat ik ze niet interessant vind, er staat immers niks nieuws in.

Fons Nijpels CAN-voorzitter


Geachte heer Nijpels,

Hartelijk dank voor uw reactie. Wel vind ik het spijtig dat u op deze manier reageert.

Wij, van Forces NL, zijn er echt niet op uit de niet-rokers hun rechten te ontnemen. Integendeel, zelf houd ik bijvoorbeeld in woord en daad rekening met mijn niet-rokende medemens. Het gaat Forces NL erom dat de rechten van rokers gerespecteerd worden. ook rokers hebben recht op een plezierige werkplek en een plezierig sociaal leven, net zoals niet-rokers.

Dat moet toch op een voor beide partijen aanvaardbare volwassen manier te realiseren zijn. Zelf heb ik voorbeelden te over van organisaties waarin dat gelukt is.

Het feit dat u op een dergelijke manier reageerde en niet eens de moeite nam de bijlagen te lezen, doet mij denken aan het hijsen van een witte vlag tijdens oorlogstijd: een overgave dus. Naar mijn, overigens bescheiden, mening kan dan ook geconcludeerd worden dat Forces gewonnen heeft.

Een fijne overwinning vind ik het niet. Ik zou het veel fijner vinden als gezamenlijk naar oplossingen gezocht kon worden, waarin zowel niet-rokers als rokers zich kunnen vinden, maar dan wel op basis van eerlijke onderzoeken en resultaten, geen EPA en/of WHO dus.

Met vriendelijke groet,

Namens Forces NL, Jan Ruitenbeek


Geachte heer Ruitenbeek,

U houdt er wederom een vreemde manier van redeneren op na. Uit mijn reactie van vanmorgen kunt u absoluut niet het hijsen van een witte vlag afleiden, integendeel zelfs. U gaat gewoon uw gang maar, en doet met uw club maar wat u niet laten kunt, maar dat wil nog niet zeggen dat ik altijd op uw vreemde berichten zou moeten reageren. En ik heb u concreet aangegeven wat ik op uw methoden tegen heb.

Zolang u niet pleit en geen actie voert voor het rookvrij maken van voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten bent u er wel degelijk op uit om fundamentele rechten aan niet-rokers te onthouden.

Wij van onze kant daarentegen zijn er niet op uit om u uw vrijheid om te roken te ontnemen, (voorzover ik weet is er helemaal niemand te vinden die daarop uit is), maar wel zodanig in te perken dat anderen er geen last meer van kunnen ondervinden. Maar in verband met roken kunt u nooit het woord ‘recht’ gebruiken, er bestaat namelijk niet zoiets als een recht om te roken. Waar u (net als ieder ander) wél recht op hebt zijn burgerrechten die u o.a. een (plezierige) werkplek, en een (prettig) sociaal leven kunnen opleveren, maar wel in zoverre dat die niet in botsing komen met andermans rechten. Helaas zijn zaken als een prettige werkplek en vrije toegang tot de middelen van het sociale leven niet-rokers nog lang niet algemeen gegeven; rokers zijn wat dat betreft ten onrechte nog steeds sterk gepriviligeerd. En dat moet dus veranderen, liever goedschiks, maar desnoods ook kwaadschiks.

Natuurlijk is het mogelijk het probleem van de rookoverlast op te lossen. Wij bieden daarover geregeld heel concrete oplossingen. Wat betreft werkplekken bijvoorbeeld is onze opstelling dat werkplekken rookvrij behoren te zijn, maar dat er best een mogelijkheid mag blijven dat werkgevers in goed afgezonderde ruimten roken toestaan, waar rokers in eigen tijd aan hun rookgerief kunnen komen. Let wel: niet als recht, maar als mogelijkheid. Voor de horeca pleiten wij voor een 50-50 oplossing (grotere zaken verdeeld in gelijke delen voor roken en niet-roken, en kleine bedrijven de een rookvrij en de ander niet). Op zo’n manier kan iedereen op zijn eigen manier leven, en het biedt ook een reëele mogelijkheid voor het personeel. Ook hebben wij ons destijds negatief uitgelaten over het 100% rookvrij maken van treinen. Er valt ons dus niet te verwijten dat het met ons niet samen op te lossen valt. Maar dat moet dan wél op basis van gelijkwaardigheid (en geen afhankelijkheid!), erkenning van grondrechten en juiste inschaling van rechten ten opzichte van vrijheden. En voorzover ik kan zien, bent u nog lang niet zover.

Met vriendelijke groet,

Fons Nijpels


Commentaar

Over de ‘kwaliteit’ het EPA onderzoek verwijzen we nogmaals naar de grondige analyse van het EPA rapport en de gerechtelijke uitspraak over het EPA rapport.

Verder kunnen we de heer Nijpels een cursus Elementaire Statistiek aanraden zodat hij de rapporten wat beter leert begrijpen. Zie daarnaast ook onze pagina’s ‘EPA doorgerekend‘, onze verhandeling over Relatieve Risico’s, onze tabel met RR-waarden voor aan roken toegeschreven ziekten, de samenstelling van tabaksrook en wanneer er sprake is van schadelijkheid en de uitkomsten van de onderzoeken naar meeroken in huwelijk en werkomgeving.

Anti-roken bij CAN heeft meer de kenmerken van een religie dan van een verantwoorde wetenschappelijke beweging.

Kortom, anti-rokers zijn niet alleen hinderlijk, maar ook schadelijk voor de goede naam van zowel niet-rokers als rokers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH