SRB bang voor geweld in trein: het vervolg

Al eerder is hier het rookverbod in de trein per 1 januari 2004 aan bod gekomen. In een brief van de SRB sprak deze rokersbelangenorganisatie zich uit tegen een algemeen rookverbod in de trein

Dit heeft inmiddels een vervolg gekregen: een reactie van de NS en daarop weer een reactie van SRB

Reactie van de NS:

En hier de nieuwe reactie van SRB:

Nederlandse Spoorwegen
T.a.v. dr ir A.W. Veenman
President-Directeur
Postbus 2025
3500 HA Utrecht

Amsterdam, 25 maart 2003

Kenmerk : AW/sv/03.334

Betreft : NS en tabakswet

Uw kenmerk : Dir/AV/2003/63

Geachte heer Veenman,

Hartelijk dank voor uw reactie van 6 maart jl. op onze brief naar aanleiding van de door NS voorgenomen maatregelen t.a.v. het verwijderen van asbakken in de trein en de consequenties daarvan voor de medewerkers. Onderstaand willen wij mede namens de Stichting Rokersbelangen (SRB) graag reageren op een aantal punten uit uw brief.

U bevestigt in uw brief dat de gewijzigde Tabakswet NS niet dwingt tot het invoeren van een absoluut rookverbod. Volgens u is een “drastische aanpak” echter onvermijdelijk. Wij zijn er echter van overtuigd dat het dichtlassen en verwijderen van asbakken onvoldoende draagvlak heeft onder het personeel. Aan deze zorg gaat u in de brief in zekere zin voorbij, door te verwijzen naar overleg in het verleden. Ons inziens is onvoldoende over alternatieve maatregelen nagedacht. Ook blijkt dit onvoldoende duidelijk uit de brief van 6 maart jl.

Wat ons voorts onaangenaam getroffen heeft, is een aantal onjuistheden in de brief, of tenminste een zorgvuldige onderbouwing ervan. Hierbij noem ik drie voorbeelden:

* Het aantal rokers is de afgelopen jaren niet afgenomen maar stabiel gebleven;
* In plaats van de door u genoemde 85% hebben treinstellen/treinen van NS 75% rookvrije ruimtes;
* De effectiviteit van speciale rookzones op stations wordt niet concreet ingevuld en komt nu over als een schijnoplossing.

NS kiest voor een uniform rookbeleid dat begrijpelijk is voor reizigers en medewerkers. Een “begrijpelijk” rookbeleid wil echter niet automatisch zeggen dat dit beleid ook wenselijk en handhaafbaar is. Nogmaals willen wij benadrukken dat er serieuze onrust onder NS personeel bestaat ten aanzien van de handhaving van het rookverbod. We lezen in uw brief dat u heeft gesproken met consumentorganisaties en ondernemingsraden van andere openbaar vervoerorganisaties. U heeft toen het advies gekregen de regels zo praktisch mogelijk uitvoerbaar te maken. Ons inziens gaat u met de voorgenomen maatregel tegen dit advies in. Bovendien is er onvoldoende (voortgangs)overleg geweest met het personeel over de maatregel.

Wij bepleiten nogmaals dat eerst een onderzoek wordt gehouden waarbij exact nut, noodzaak en consequenties in worden geïnventariseerd, voordat u overgaat tot het invoeren van een algeheel rookverbod in de trein. Dit verzoek – dat wij ook in onze vorige brief deden – is helaas onbeantwoord gebleven.

Wij nodigen u daarom uit om op korte termijn een gesprek te voeren om zo gezamenlijk alsnog tot een constructieve oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Rokersbelangen

A. Wurtz
Woordvoerder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH