Samenvatting dagvaarding

Vandaag zijn de dagvaarding en de bijbehorende
samenvatting voor het korte geding tegen de staat afgerond.


Bijgaand (onder de link ‘Meer lezen’) is de
tekst van de samenvatting opgenomen.


SAMENVATTING


Na wijziging van de Tabakswet in 2002 zijn de meeste werkplekken in Nederland rookvrij. Werkgevers zijn sinds die datum verplicht hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook. In 2003 is besloten om werkgevers in de horeca en kunst/cultuur vooralsnog uit te zonderen van deze werkgeversverplichting.


Deze uitzondering komt op 1 juli 2008 te vervallen. Daarnaast is besloten dat behalve de werkgevers in de horeca, thans ook ondernemers in de horeca zónder personeel hun zaak rookvrij moeten maken.


Het rookvrij maken van de hele horeca zorgt er volgens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de Minister) voor dat er geen ongewenste tweedeling ontstaat tussen ondernemers mét en ondernemers zónder personeel.
Een tweedeling in de horeca zou volgens de Minister kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie, een ‘ongelijk speelveld’.


De Stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer (hierna: de Stichting) is van mening dat door het van toepassing verklaren van voornoemde wetgeving op de gehele horecabranche, ten aanzien van de kleine ondernemers in de branche nu juist concurrentievervalsing optreedt. Zo deze regelgeving al in stand kan blijven, stelt de Stichting dat de termijn die wordt gegeven om maatregelen te nemen (het realiseren van een rookkamer) veel te kort is. De nieuwe regels zijn in die zin onzorgvuldig en onevenredig belastend. De inzet van dit kort geding is om de betreffende regelgeving ten behoeve van de ‘kleine horeca ondernemer’ niet van toepassing te laten verklaren, dan wel de inwerkingtreding/handhaving hiervan op te schorten.


1. Ongelijk speelveld / de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten


Door het rookverbod uit de Tabakswet niet alleen van kracht te laten zijn als verplichting voor werkgevers, maar ook als verplichting voor horecaondernemers zónder personeel, probeert de Minister een ongelijk speelveld binnen de horeca te voorkomen.


De kleine horecaondernemer wordt echter de dupe van de huidige regeling.


In tegenstelling tot de grotere horecaondernemer heeft de kleine horecaondernemer vaak geen vierkante meters of financiële middelen beschikbaar die gebruikt zouden kunnen worden voor het realiseren van een rookruimte. In deze kleine horecagelegenheden zal er vanaf 1 juli 2008 dus nergens gerookt mogen worden, wat als gevolg heeft dat de rokende vaste klanten hun heil zullen zoeken bij de grotere horecagelegenheden die deze vierkante meters en financiële middelen wél hebben.


In die landen waar het rookverbod al is doorgevoerd én waar het ook geldt voor de kleine horecaondernemer, is zelfs gebleken dat vele kleine horecaondernemers het hoofd niet boven water kunnen houden ten gevolge van het weg blijven van de rokende vaste klanten.


Daarmee creëert de Minister de concurrentievervalsing, waarvan hij aangeeft dit te willen voorkomen.


2. De datum van inwerkingtreding (1 juli 2008) is te kort dag


De intrekking van de uitzondering van het rookverbod voor de horeca is pas 22 april 2008 gepubliceerd. Dat geldt ook voor het rookverbod voor de ondernemers in de horeca zonder personeel. Aangezien het voor de horecaondernemers onduidelijk was hoe de nieuwe regelgeving in de praktijk uitgelegd moet worden, heeft het Ministerie van VWS op 23 mei 2008 een handleiding uitgegeven voor horecabedrijven.


Het rookverbod zal echter al in gaan op 1 juli 2008. Bij het realiseren van een rookkamer zal met uiteraard wel moeten voldoen aan de regelgeving op het gebied van brandveiligheid, de bouwregelgeving en de regelgeving krachtens de Drank- en Horecawet. Doorgaans duurt het vele maanden voordat de daarbij verplichte vergunningen worden afgegeven. Ook de bouwwerkzaamheden nemen normaliter meerdere weken in beslag. Daarnaast heeft de kleine horecaondernemer over het algemeen onvoldoende middelen om een dergelijke verbouwing te financieren. De geplande datum van inwerkingtreding, zijnde 1 juli 2008, is daarom te kort dag.


3. Conclusie


Het rookverbod zal voor de kleine horeca ondernemers zeer ingrijpende (financiële) gevolgen hebben. Mogelijk zullen velen het hoofd niet boven water kunnen houden. Om die reden heeft de wetgever in veel van de ons omringende landen een uitzondering gemaakt om de kleine horeca ondernemers te ontzien. Nu in Nederland geen uitzondering zal worden gemaakt voor deze kwetsbare groep, zal de stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer zich tot de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank wenden om de betreffende regelgeving niet op hen van toepassing te laten verklaren, dan wel de inwerkingtreding/handhaving hiervan op te schorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH