Nieuwe wijzigingen tabakswet ingediend

Het leek er maar niet van te komen maar deze week heeft minister Klink eindelijk zijn gewijzigde voorstellen voor het rookverbod in de horeca bij de Tweede Kamer ingediend.


Het voorstel bevat geen nieuwe punten maar volgt de opmerkingen en wijzigingingsvoorstellen die eerder door de Tweede Kamer in oktober werden ingediend:



 • roken op terrassen is toegestaan, zolang het terras niet aan alle kanten is afgesloten
 • in aparte rookruimtes mogen gasten méér dan alleen roken, maar werknemers mogen er niet bedienen
 • het rookverbod in publiek toegankelijke delen van gebouwen beperkt zich tot overdekte winkelcentra, evenementenhallen, congrescentra en luchthavens
 • het rookverbod geldt niet voor ondernemers zonder personeel buiten de horeca
 • het voorgenomen verbod op tabaksverkoop in de kunst- en cultuursector vervalt

Verder kondigt de minister aan per mei een ‘voorlichtingscampagne’ te starten om publiek en horecawerknemers en werkgevers te informeren over het nieuwe rookverbod.


De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


VGP/ADT 2832845


21 februari 2008


Op 10 oktober 2007 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesproken over een tweetal ontwerpbesluiten op basis van de Tabakswet. Met deze ontwerpbesluiten wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsbesluit om de horeca, sport en kunst/cultuur met ingang van 1 juli 2008 rookvrij te maken. Tijdens het overleg op 10 oktober heb ik toegezegd de ontwerpbesluiten na advisering door de Raad van State nogmaals aan uw Kamer te zullen sturen. Met deze brief doe ik die toezegging gestand. Verder licht ik in deze brief de gevolgde procedure toe en ga ik in op de wijzigingen in de ontwerpbesluiten als gevolg van de voorhangprocedure en de adviezen van de Raad van State. Tot slot sta ik kort stil bij enkele relevante ontwikkelingen en de verdere planning.

Gevolgde procedure

Op 8 juni 2007 heb ik u geïnformeerd over de kabinetsbeslissing om de horeca, sport en kunst/cultuur per 1 juli 2008 rookvrij te maken . Deze brief is besproken tijdens het algemeen overleg op 3 juli 2007 en het voortgezet algemeen overleg op 5 juli 2007.
Vervolgens zijn op 31 juli 2007 de ontwerpbesluiten in het kader van de voorhangprocedure ingevolge artikel 12 van de Tabakswet aan uw Kamer gezonden .
Op 5 september 2007 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten behoefte te hebben aan een consultatieronde. Hiertoe is een oproep geplaatst in de Staatscourant. Op 4 oktober 2007 heb ik op verzoek van de Kamer gereageerd op de reacties die in het kader van deze consultatieronde bij de Kamer waren binnengekomen . Tevens heb ik u op 4 oktober 2007 nadere informatie gestuurd over de eisen aan rookruimten en handhaving in andere landen .
Zoals hierboven aangegeven heeft op 10 oktober 2007 in het kader van de voorhangprocedure een algemeen overleg met uw Kamer plaatsgevonden, gevolgd door een voorgezet algemeen overleg op 18 oktober 2007. De voorhangprocedure heeft geleid tot wijzigingen in de ontwerpbesluiten (zie hieronder).
Op 7 december 2007 heb ik de gewijzigde ontwerpbesluiten ter advisering bij de Raad van State aanhangig gemaakt, die mij op 1 februari 2008 zijn adviezen zond. Deze adviezen zijn mild te noemen en betreffen hoofdzakelijk suggesties van redactionele aard. Bijgevoegde ontwerpbesluiten zijn hierop aangepast. De adviezen van de Raad worden, zoals bekend, pas gepubliceerd met de afkondiging van de besluiten in het Staatsblad (artikel 25a, tweede lid, Wet op de Raad van State).

Wijzigingen op basis van voorhangprocedure en adviezen Raad van State

Hieronder geef ik kort de belangrijkste wijzigingen in beide ontwerpbesluiten weer.


Ontwerpbesluit nadere uitvoering Tabakswet




 • Het woord ‘uitsluitend’ bij rookruimten is geschrapt (artikel 2, onderdeel b, en de toelichting daarbij). In de toelichting wordt gemeld dat in rookruimten in de horeca meer is toegestaan dan alleen roken, maar dat werknemers deze ruimten in het kader van het uitoefenen van hun normale werkzaamheden, zoals bedienen, niet mogen betreden.



 • De toelichting bij artikel 2, onderdeel c: ‘open lucht’ gewijzigd. Roken op terrassen is toegestaan, zolang het terras maar niet aan alle kanten is afgesloten.



 • In artikel 3 is het rookverbod in de voor publiek toegankelijke delen van gebouwen beperkt tot overdekte winkelcentra, evenementenhallen, congrescentra en luchthavens.



 • Ondernemers zonder personeel buiten de horeca zijn uitgezonderd van het rookverbod.



 • De citeertitel van het besluit is aangepast.


Ontwerpbesluit intrekking of wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de tabakswetgeving




 • Het aanvankelijk voorgenomen verkoopverbod in inrichtingen voor kunst en cultuur is vervallen (artikel 4 van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten). Tevens is in de toelichting uitgelegd dat hiervoor gekozen is vanwege de aan de reguliere horeca verwante functie en het feit dat tabaksverkoop ook in de reguliere horeca toegestaan blijft.

Overige relevante ontwikkelingen


 1. In samenspraak met betrokken brancheorganisaties, vakbonden en andere belanghebbende partijen wordt momenteel een ‘Handleiding rookvrije horeca, sport en kunst/cultuur’ uitgewerkt. Alle betrokken partijen zijn uitgenodigd om hiervoor input te leveren. De handleiding heeft tot doel om werkgevers, beheerders, werknemers en vrijwilligers goed te informeren over de wijzigingen en antwoord te geven op de meest voorkomende vragen die bij de betrokken sectoren leven. Overigens merk ik hierbij op dat de handleiding alleen gezien moet worden als een handreiking naar betrokken sectoren omwille van een goede invoering. De formele regelgeving is leidend. De handleiding is dus niet bedoeld als vervanging of uitbreiding van de formele regelgeving.
  In de handleiding wordt ook aandacht besteed aan de handhavingmogelijkheden van horeca, sport en kunst/cultuur zelf en de wijze waarop de Voedsel en Waren Autoriteit hiermee zal omgaan. Op deze manier kom ik tegemoet aan het verzoek van mevrouw Joldersma (CDA) om in te gaan op de mogelijkheden voor goede handhaving van deze regelgeving.



 2. Ook heb ik toegezegd in overleg te zullen treden met het Landelijk Overleg Coffeeshops (LOC). Dit overleg heeft op 10 januari 2008 plaatsgevonden. In dit overleg heb ik het LOC duidelijk gemaakt dat werknemers in coffeeshops net als de werknemers in de horeca moeten worden beschermd tegen tabaksrook. Ook in coffeeshops kan een rookruimte worden ingericht.



 3. Net als bij de invoering van de rookvrije werkplek in 2004 wordt een grote massamediale invoeringscampagne voorbereid om betrokkenen en het algemene publiek goed te informeren over de wijzigingen per 1 juli 2008. Dit zal de naleving bevorderen, de sociale controle stimuleren en daardoor ook de handhaving door de sectoren zelf en de VWA vergemakkelijken.

Verdere planning

Zoals u bij de gevolgde procedure heeft kunnen lezen, is over de invoering van de rookvrije horeca, sport en kunst/cultuur uitvoerig met de Kamer van gedachten gewisseld. Daaruit is gebleken dat bij een ruime Kamermeerderheid steun bestaat voor deze maatregelen en dat de Kamer hecht aan de invoering per 1 juli 2008. Daarom wil ik deze besluiten zo snel mogelijk in het Staatsblad publiceren, de handleiding op korte termijn afronden en verspreiden binnen de betrokken sectoren en voortvarend verdergaan met de voorbereidingen van de invoeringscampagne. Deze invoeringscampagne start in mei zodat iedereen optimaal geïnformeerd is over de veranderingen per 1 juli 2008.


De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,


dr. A. Klink


Aankondiging VWS met links naar officiële stukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH