De Tabakswet

$ 4 Verkoopbeperkingen

Art 9 1 Het is verboden bedrijfsmatig tabaksproducten gratis aan particulieren uit te reiken, toe te zenden of op een ander manier beschikbaar te stellen.
2 Het is verboden bedrijfsmatig of gratis aan particulieren sigaretten te verstrekken uit verpakkingen die open zijn (ook niet in voorraad hebben)
3 Het is verboden om sigaretten in een verpakking van minder dan 19 stuks in de handel te brengen of op voorraad te hebben.
4 Bij alg. maatr. V. best kunnen methoden voor het bedrijfsmatig of gratis verstrekken van tabaksproducten aan particulieren zonder ter handstelling door een persoon, worden verboden. B.v Automaten verkoop, via de post of internet.

$5 Rookverboden

Art10 1 Bij instellingen, diensten en bedrijven die door de Staat en openbare lichamen worden beheerd, moeten zodanige maatregelen worden genomen dat daar gewerkt kan worden en gebruik kan worden gemaakt van de geboden faciliteiten, zonder hinder of overlast van roken te ondervinden.
2 In lid 1 bedoelde maatregelen behoort in ieder geval een rookverbod in ruimten, die zijn bepaald met een alg. Maatr. V. bestuur aangewezen categorieën. In de A.M.v.B. kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Art 11 1 Door een algemene maatregel van bestuur kunnen de beheerders van gebouwen of richtingen voor gezondheid, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs de worden verplicht tot dezelfde maatregelen als art 10.
In de parlementaire behandeling blijkt de reden van dit artikel voornamelijk ten gevolge van de rookoverlast tijdens de pauzes van voorstellingen in theaters en schouwburgen

Art 11a 1 Dit lid is nog niet in werking getreden.
2 Dit lid is nog niet in werking getreden.
3 Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht maatregelen te treffen, zodat passagiers op vluchten van en naar Nederlandse luchthavens geen hinder en overlast van roken ondervinden.

4 Beheerders, anders dan in artikel 10 en 11, van gebouwen in de categorieën zoals in art 10 en 11 genoemd, die voor het publiek toegankelijk zijn, zijn verplicht tot de zelfde maatregelen als in art 10

5 Bij een maatregel van bestuur kunnen de in dit artikel verplichte maatregelen beperkingen worden aangebracht.
Bijvoorbeeld: Verplichting gelden niet voor categorieën werkgevers
,, ,, ,, ruimten in gebouwen
,, ,, ,, ruimten in gebouwen
andere plaatsen waar werkzaamheden worden verricht.
Daarbij kunnen wel nadere regels worden gesteld.

Algemeen
Lid 1 en lid2
Het eerste en tweede lid , die in werking treden op 1 januari 2004, luiden als volgt:
-1 Werkgevers zijn verplicht zodanig maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.
-2 Exploitanten van middelen voor personenvervoer zijn verplicht zodanig maatregelen te treffen dat passagiers in staat worden gesteld hun reis te volbrengen zonder daarbij hinder of overlast van roken te ondervinden.

$ 6 Bestuurlijke boeten

Art 11b 1 De minister kan boetes opleggen aan de natuurlijke en rechtspersoon die de overtreding kan worden toegerekend.
2 De hoogte van de boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage.
Afzonderlijke overtredingen krijgen een boete van ten hoogste:
a f 1.000.000 voor overtreden van art 5 of 5a, als de overtreding is begaan door een fabrikant, groothandel of importeur van tabaksproducten.
B f 10.000 in andere dan onder a bedoelde gevallen.
3 Onze minister kan de boetes lager stellen, dan in de bijlage bepaald. In dien de boetes in bijzondere omstandigheden onevenredig hoog moet worden geacht.
4 Lid 1 kan worden uitgevoerd door personen die niet betrokken zijn geweest bij de opstelling van het rapport volgens art 11f en h et vooronderzoek.
5 Er kan geen boete worden opgelegd als de overtreder, voor het voorval in rechtszitting is.
6 In afwijking met lid 1 kan geen boete worden gegeven als de boete aanmerkelijk het economische voordeel overschrijdt.
7 Het recht tot strafvervolging vervalt als onze minister reeds een boete heeft opgelegd.

Art 11c 1 De bijlage bepaalt de hoogte van de boete bij elke omschreven overtreding.
2 Bij algemene maatregel van bestuur kan de bijlage worden gewijzigd.
3 De bij Alg. Maatr van best. Gewijzigde bijlage kan pas 8 weken na publicatie in de Staats Courant in werking treden.
4 Een Alg. maatr van best. Zoals in lid 2 wordt vastgesteld op voordracht van onze minister en de minister van Justitie.
Art 11d Als je mag verwachten dat je wegen een overtreding een boete krijgt, dan ben je niet verplicht een verklaring af te leggen. (zwijgrecht)

Art 11e 1 Als een persoon of bedrijf een boete krijgt hij te horen op welke grond een boete wordt gegeven.
2 Als een boete wordt opgelegd heeft men recht om binnen redelijke termijn, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd.
3 De minister kan lid 2 naast zich neerleggen, als de persoon of het bedrijf reeds eerder in de gelegenheid is gesteld.
5 Indien de persoon zijn mondelinge zienswijze niet in het Nederlands onder woorden kan brengen, dan zal een tolk ter beschikking worden gesteld.

Art 11f 1 Indien een controle ambtenaar vaststelt dat een overtreding is begaan, dan maakt hij hiervan een rapport op.
3 In het rapport staat in ieder geval:
a. De overtreding onder verwijzing naar het betreffende wetsartikel.
b. Aanduiding van de plaats en de tijd van de overtreding.
c. De feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan.
d. Een verklaring van de overtreder, indien afgelegd.
4 Het rapport moet verzonden worden aan de Minister.
5 Een afschrift van het rapport wordt overhandigd of toegezonden aan de overtreder.
6 Voor overtreders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, zorgt de Minister voor een tolk
Art 11g 1 De minister legt de boete op bij beschikking.
2 De beschikking bevat in ieder geval:
a. Overtreding , onder verwijzing naar het betreffen wetsartikel
b. Aanduiding van de plaats en de tijd van de overtreding en de feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan.
c. De hoogte van de boete en de termijn waarbinnen moet worden betaald.
3 Voor de overtreder die de Nederlandse taal niet machtig is zal de boete worden uitgelegd in een door hem/ haar begrijpelijke taal.

Art 11h De werking van de beschikking wordt opgeschort als de beroepstermijn is verstreken.
Art 11i 1 Na drie jaar na de overtreding kan geen boete meer worden opgelegd.
2 Bij een beschikking tot oplegging van een boete, valt de tijd voor bezwaarschriften of beroepsprocedure niet in de termijn van lid 1.

Art 11j 1 Een boete moet betaald worden binnen 6 weken, na inwerkingtreding van de beschikking.
2 Na 6 weken wordt de boete vermeerderd met de wettelijke rente.
3 Na 6 weken krijgt men een aanmaning om binnen 2 weken te betalen, verhoogd met de kosten van de aanmaning.
4 Heeft men na 8 weken nog niet betaald dan kan de Minister middels dwangbevel de boete, vermeerderd met de kosten van aanmaning en dwangbevel innen.
5 De boete wordt vermeerderd met de evt. kosten van het dwangbevel.
6 Binnen 6 weken kan men tegen het dwangbevel ingaan door de Staat te dagvaarden.
7 De dagvaarding schorst het dwangbevel niet tenzij de rechter anders beslist.
8 De grond van de dagvaarding kan niet zijn: de rechtmatigheid van de boete dan wel de hoogte van de boete.
9 Twee jaar na de definitieve beschikking van de boete vervalt de bevoegdheid tot invordering.
Par 7 verdere bepalingen
Art 12 Uitzonderingen op het verkopen of weggeven of om die reden in voorraad hebben van tabaksartikelen, in openbare gebouwen, mogen niet eerder dan 4 weken na behandeling van dit onderwerp in de Staten Generaal worden ingediend.
Art 13 1 Toezicht op de naleving van de Tabakswet wordt alleen gedaan door ambtenaren, aangewezen door de minister.
2 Besluiten over de aanwijzing van de ambtenaren wordt medegedeeld in de Staatscourant.
Art 14 Is vervallen
Art 15 Van elke zaak die krachtens de algemene wet bestuursrecht wordt onderzocht, wordt aan de belanghebbende een vergoeding gegeven (op zijn verzoek) voor de geleden schade aan de verkoopwaar, die is ontstaan door het onderzoek.
Art 16 Is vervallen
Art 17 De ambtenaren die toezicht mogen houden op de Tabakswet, zijn bevoegd, zonder toestemming van de bewoner, een woning binnen te treden, om toegang te krijgen tot in de woning aanwezige bedrijfsruimten.
Art 18 Er kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden toegevoegd ter uitvoering, die door Europese gemeenschap tot stand zijn gekomen
Art 19 Is vervallen
Art 20 Bevat wijzigingen in andere regelgeving
Art 21 Deze wet kan worden aangehaald als: Tabakswet
Art 22 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij Kon. Besl. Te bepalen tijdstip. Onderdelen kunnen verschillend in werkingtreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH