CAN heeft 40.000 handtekeningen

Clean Air Now (CAN) zegt het aantal handtekeningen te hebben verzameld dat ze nodig hebben voor de indiening van een burgerinitiatief. Met deze nieuwe regeling, die burgers het recht geeft om onderwerpen op de agenda van de Tweede Kamer te zetten, probeert CAN een hoofdelijke stemming af te dwingen over een rookverbod in de horeca in de verwachting dat een dergelijke stemming zal leiden tot een onmiddelijke invoering van het rookverbod.


Op dit moment is nog een zelfreguleringsplan van Horeca Nederland van kracht dat in 2009 zal moeten leiden tot rookvrije delen in horecagelegenheden. Voor pressiegroep CAN is dat een doorn in het oog.


Er zijn twijfels of dit burgerinitiatief ontvankelijk zal worden verklaard aangezien het niet lijkt te voldoen aan de eis dat een onderwerp twee jaar lang niet in de Kamer behandeld is geweest.


De Volkskrant schrijft hier vandaag over:


Of dat ook met dit initiatief gaat gebeuren is onduidelijk. Een onderwerp moet minimaal twee jaar niet op de politieke agenda hebben gestaan om in de Kamer besproken te worden. De Tabakswet is eind vorig jaar nog besproken. Volgens Clean Air Now is over het recht op een rookvrije werkplek in 2003 gestemd en dat is dus langer dan twee jaar geleden. Dat deelonderwerp zou volgens de organisatie dus in stemming gebracht kunnen worden.


De letterlijke tekst van de wet rond het Burgerinitiatief luidt: 1. Het burgerinitiatief is een voorstel om een onderwerp voor behandeling door de Kamer voor te dragen en is gericht op de vervaardiging, wijziging of intrekking van een wettelijke regeling dan wel op het te voeren regeringsbeleid.
 2. Het burgerinitiatief kan niet betreffen:
  a. een aangelegenheid van een decentrale overheid;
  b. een vraag over, klacht of bezwaar tegen het regeringsbeleid;
  c. een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de Kamer een besluit is genomen, behoudens in het geval van substantiële en voldoende concrete nieuwe feiten of omstandigheden die ten tijde van de beraadslaging over het onderwerp in de Kamer niet bekend waren;
  d. belastingen en begrotingen;
  e. zaken die in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden.

 3. In het reglement, bedoeld in artikel 20, eerste lid, kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
 4. De initiatiefnemer kan verzocht worden een toelichting te geven op zijn burgerinitiatief.
 5. De Kamer neemt ten aanzien van elk geagendeerd burgerinitiatief een besluit.

Het gaat om reikwijdte van de uitdrukking ‘een besluit is genomen‘. Uit een kort onderzoekje in de stukken van de Tweede Kamer blijkt dat de laatste besluiten over de Tabakswet (in de vorm van moties) zijn genomen op 7 februari 2005, hetgeen nog geen twee jaar geleden is. Waarmee naar ons idee is aangetoond dat CAN niet aan de voorwaarden van het Burgerinitiatief voldoet en het initiatief dus ongeldig is. Dus als de Tweede Kamer haar eigen wetgeving serieus neemt zal dit initiatief al stranden in de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven.


Voldoende handtekeningen voor eerste burgerinitiatief
Handelingen Tweede Kamer, teksten moties
Handelingen Tweede Kamer, stemmingen 7-2-2005
Wetstekst Burgerinitiatief


Lees ook:


Meer Ierse rokers na rookverbod horeca
Schotland: Na een week rookverbod al daling winst geconstateerd
Schade door rookverboden veel groter dan overheden toegeven
Wat zijn al die horeca onderzoeken nu waard?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH