CAN (Clean Air Now): Emailuitwisseling 30-11-2000

E-mail wisselingen (4)

Overgenomen uit hun eigen eGroups Forum:

http://www.egroups.com/message/nietrokers/4800

(Let op het taalgebruik!)

Ik kreeg toch nog weer een reactie van die Forces vent Jan Ruitenbeek. Ik antwoord niet meer, want de man is net een inktvis, en niet vatbaar voor argumenten. Hij en zijn baarlijke onzin zijn me nog geen seconde meer waard. Ik laat jullie meelezen om te laten zien dat er werkelijk zoiets als een tegenwereld bestaat, waarin alles wat recht krom is, wit zwart, en licht donker.

Fons


—–Oorspronkelijk bericht—– Van: Jan Ruitenbeek <j.ruitenbeek@chello.nl> Aan: Fons Nijpels <cannl@dds.nl> Datum: zondag 3 december 2000 16:47 Onderwerp: RE: Rookbeleid ten aanzien van werkplekken Geachte heer Nijpels,

Bedankt voor uw reactie. Wel vind ik het buitengewoon jammer dat u op deze wijze reageert.

Uit uw reactie verneem ik dat u op geen enkele wijze verder wenst te communiceren. Jammer hoor, want dat getuigt wel – op z’n zachtst gezegd – van enige slapte om iedere verdere discussie uit de weg te gaan. Een verdere discussie staken houdt ook in dat u de discussie verliest. Er is dan toch sprake van het hijsen van de witte vlag.

Wat die opmerking over extremisme betreft: het lijkt me goed dat u eens kritisch naar uzelf en naar de CAN kijkt, dat kan tenslotte nooit kwaad. Dit is echt weer “de pot verwijt de ketel”. Forces-NL is zeker niet extremistisch. U en de CAN behartigen de belangen van niet-rokers, wij doen dat voor de rokers op basis van degelijk wetenschappelijk onderzoek en degelijke argumentatie. Wij laten ons niet in met zogenaamde “junk-science” zoals die rapporten van de EPA en de WHO, die niets bewijzen. Toch gaan beide organisaties verder alsof er wel iets bewezen is.

“Als je iemand ver weg ziet staan kan het ook zijn dat jezelf ver weg staat”, ofwel als je een ander van extremisme beticht, zou het dan niet goed kunnen dat je zelf extremistisch bent.

Tenslotte: het feit dat u zich blijft baseren op “junk-science” en niet eens de moeite neemt uw blik te verruimen, geeft al aan hoe beperkt en absurd uw gedachtewereld is en die van de CAN. Maar goed, dat is uw recht en daar kom ik niet aan.

Met vriendelijke groet,

Namens Forces-NL, Jan Ruitenbeek


—–Oorspronkelijk bericht—– Van: Fons Nijpels [mailto:cannl@dds.nl] Verzonden: zondag 3 december 2000 11:15 Aan: Jan Ruitenbeek Onderwerp: Re: Rookbeleid ten aanzien van werkplekken Zoals al eerder gezegd heb ik noch zin, noch behoefte, noch tijd, deze of andere discussie met u te vervolgen of te voeren. ‘Forces’ is zodanig extremistisch dat we er geen relaties mee wensen te onderhouden.

Fons Nijpels


—–Oorspronkelijk bericht—– Van: Jan Ruitenbeek <j.ruitenbeek@chello.nl> Aan: Fons Nijpels <cannl@dds.nl> Datum: donderdag 30 november 2000 17:33 Onderwerp: RE: Rookbeleid ten aanzien van werkplekken Geachte heer Nijpels,

Hartelijk bedankt voor uw reactie. Het zal inmiddels al wel duidelijk zijn dat uw en mijn visie enigszins van elkaar verschillen, maar dat geeft niet, zolang er mogelijkheid tot discussie is op basis van degelijke argumentatie. Graag zou ik uw reactie puntsgewijs willen doornemen.

Wij zijn het niet met u eens. Gescheiden werkruimten voor rokers en niet-rokers creëert een apartheidssysteem dat dodelijk is voor zowel de noodzakelijke werk- als de sociale relaties. Op basis van uitsluitend het rookgedrag dienen mensen niet gescheiden te worden. 

U zegt hier dat gescheiden werkruimten een apartheidssysteem creëren dat dodelijk zou zijn voor  zowel noodzakelijke werk- als sociale relaties. Aangezien de meeste mensen zowel op kantoor als in productiebedrijven een vaste werkplek hebben en voor de sociale, dan wel werkcontacten aangewezen zijn op gezamenlijke ruimtes, zoals in de wandelgangen, de toiletruimte, het keukentje om koffie te halen en de kantine voor de lunchpauze, lijkt het mij een onzinnig argument. In het door Forces-NL voorgestelde plan zijn gezamenlijke ruimtes rookvrij en worden separate werkruimtes voor niet-rokers en rokers gecreëerd. Deze ruimtes zouden op een dergelijke manier gerealiseerd moeten worden dat het niet voorkomt dat een roker en een niet-roker dezelfde werkruimte delen.

Wij opteren voor: alles rookvrij met de mogelijkheid (niet de verplichting!) aparte en goed afgezonderde rookruimten in te richten, waar in EIGEN TIJD gerookt kan worden. Overigens kunnen wij heel goed begrijpen dat vanuit modern arbobeleid en/of vanuit economische overwegingen, gekozen wordt voor geheel rookvrije bedrijfsvoering. Maar dat dient dan bredere belangen dan alleen die van de niet-rokers.

Zoals reeds in mijn reactie op de vorige alinea is gebleken, is een volledig rookvrije werkplek niet nodig. Onze voorstellen bieden voldoende waarborg voor een prettig werkklimaat voor de niet-roker en de roker. Het ongemak van de ene partij omwisselen voor dat van de andere partij is een oplossing die absoluut onnodig en verkeerd is. Als u vindt dat rokers maar in EIGEN tijd hun rokertje moeten opsteken, doe ik u het volgende voorstel: gaat u voortaan ook in uw EIGEN tijd naar het toilet of koffie halen? Alsof roken een vrijetijdsbesteding is, net zoals een spelletje Rummikub of Ganzeborden.

Uit economische overwegingen kiezen voor een algeheel rookverbod heeft een averechts effect: rokers zullen zich op hun werkplek ongemakkelijk voelen en meer gestresst zijn omdat ze hun normale gedrag niet kunnen vertonen. Dit leidt tot vermindering van de productiviteit, ergernissen op het werk en misschien zelfs wel tot ziekmeldingen. Uit economische overwegingen een keuze maken, betekent dat gekeken wordt naar de manier waarop tegen de minste kosten de hoogste productiviteit kan worden gehaald.

Wij voeren geen hetze tegen rokers, integendeel zelfs: we hebben met ze te doen, en begrijpen hun problematiek. Velen van ons zijn immers ex-rokers, waaronder ik zelf. We zijn ook niet ‘anti-rokers’ zoals jullie ons tegen beter weten in, en smerig beledigend, maar blijven noemen. Afwijkend gedrag (zoals roken) dient altijd te wijken daar waar het anderen schade en overlast kan toebrengen. Dat roken zo verslavend is, is het probleem van de rokers, en niet van de niet-rokers. Er zijn slechts om en nabij drie maal zoveel rokers als carapatiënten (10% en 30% van de totale bevolking). Uw cijfer van 25 x zoveel is dus belachelijk. 

  U zegt zelf dat u geen hetze voert tegen de rokers en hun problematiek begrijpt. Dat is op zich heel mooi, maar op de manier zoals u nu (en u niet alleen) bezig bent heeft u wel de schijn tegen. De manier waarop van uw zijde (en dus ook die van de CAN) over roken en rokers gesproken wordt, is niet mis te verstaan en zeker niet vleiend.    Als we de term “anti-rokers” wijzigen in “anti-roken”, kunt u zich daar dan beter in vinden? Het probleem is vaak wel dat met het tegen het roken zijn ook de persoon in kwestie (de roker) zich aangesproken voelt, dus veel maakt het niet uit welke term we hier hanteren.    Zoals uit diverse onderzoeken is gebleken worden de gevaren van het meeroken schromelijk overdreven. Sterker nog: er is geen gevaar voor de gezondheid door meeroken. Onderzoeken hebben dat keer op keer uitgewezen (RR < 2).    Het aantal patiënten dat aan ernstiger vorm van CARA lijdt is ca. 160.000, het aantal rokers bedraagt ca. 4.000.000, de factor 25 x is dus wel juist.

En de horeca is nagenoeg algemeen een bezoeking voor niet-rokers. Zolang u zich daar niet tegen verklaart, maakt u zich wel degelijk schuldig aan het opdringen van rook. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de horeca als bedrijfstak of bedrijf, maar van elke individuele roker afzonderlijk, en van groepen als de uwe. Op een chemische stortplaats is het vaak nog beter toeven dan in de horeca. Uw krokodillentranen hierover, zijn onwaarachtig en ongeloofwaardig. En overigens is de horeca ook nog een werkplek voor velen.

  “Zolang u zich daar niet tegen verklaart, maakt u zich wel degelijk schuldig aan het opdringen van rook”. Een wat wonderlijke stelling: als ik dus thuis met een lekker glaasje wijn, en misschien een sigaretje,  voor de buis zit, maak ik mij schuldig aan het opdringen van rook in een horecagelegenheid een eind verderop. Dat is natuurlijk klinkklaar onzin: een verklaring, voor dan wel tegen, haalt natuurlijk niets uit.    Zoals al is gezegd: voor gezonde personen is meeroken onschadelijk. Voor een bepaalde groep mensen, zoals CARA-patiënten, is het echter wel een ellende. Met CARA-patiënten dient natuurlijk wel terdege rekening te worden gehouden, vandaar dat rookvrije ruimtes voor hen zeker gecreëerd dienen te worden.    Wat die krokodillentranen betreft: dat is overduidelijk uw eigen interpretatie en daar hoef ik dus niet op in te gaan.    Overigens: van het horecapersoneel in de café’s rookt ongeveer 75 %.

Cara-patiënten hebben net zoveel recht op algemene onbelemmerde toegang tot publieke ruimten als rolstoelers. Dergelijke groepen hoeven geen genoegen te nemen met een leven in isolement en afzondering. Dat is even discriminerend als ontoegankelijkheid op grond van ras, sexe, geaardheid of leeftijd. Overigens mag evenmin van welke andere niet-roker worden gevraagd genoegen te nemen met blootstelling aan tabaksrook, hoe gering ook. De uitspraak van het proces tegen PTT-Breda laat daarover geen misverstand: het gaat hier om een GRONDRECHT, waarvoor rookgedrag ALTIJD dient te wijken. Wie niet buiten roken kan, kan altijd nog buiten roken. 

In mijn opmerkingen naar aanleiding van de vorige alinea ben ik hier al op in gegaan. CARA-patiënten moeten uiteraard niet in een isolement terechtkomen. Verder ben ik van mening dat er gericht onderzoek moet worden gedaan naar betere behandelmethoden van CARA. Wat de oorzaak van CARA betreft: roken is zeer zeker niet de oorzaak, maar kan wel aanleiding voor een aanval zijn. Op dit moment is de meest waarschijnlijke oorzaak van CARA een ongetraind immuunsysteem, waarschijnlijk door een te hygiënische omgeving. Natuurlijk is verder onderzoek noodzakelijk.

Wij maken ons nooit schuldig aan scheldpartijen; dat kan zeker niet gezegd worden van vertegenwoordigers van Forces. Zelden heb ik zo’n intolerante, haatdragende, en geheel van foute denkbeelden doortrokken groep gezien. Daarmee komen wij dus zeker niet on speaking terms. Ik ga dus zeker niet de discussie met u hervatten, dus bespaar me uw reactie. 

Dat nooit schuldig zijn aan scheldpartijen trek ik enigszins in twijfel. Misschien niet expliciet, maar zo tussen de regels door wordt duidelijk dat de roker maar een asociaal geval is die ook nog eens z’n niet-rokende medemens om zeep helpt. Niet direct schelden dus, maar wel een zeer negatief beeld neerzetten.    Als u onze site bezocht (www.forces-nl.org) heeft en de informatie die daarop staat goed gelezen heeft, kunt u weten dat wij zeer zeker niet haatdragend zijn. Wij komen op voor de belangen van rokers net zoals u dat doet voor wat betreft de belangen van niet-rokers. Daar is niets haatdragends aan. Intolerant zijn wij ook al niet. En wat die denkbeelden betreft: deze zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kennis van de statistiek. Fout zijn ze dus zeker niet.

Aangezien ik toch even puntsgewijs wilde ingaan op uw e-mail, heb ik toch gereageerd.

met vriendelijke groet,

namens Forces-NL, Jan Ruitenbeek    

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH